Retningslinjer for personvern

Takk for ditt besøk på vår nettside.

Det er viktig for oss at vi beskytter og respekterer ditt personvern i forbindelse med at du har valgt å handle hos oss.

I Scandidacts (vi, vår, våre, oss) retningslinjer for personvern kan du lese vilkårene for behandlingen av dine personopplysninger og de rettigheter du har i forbindelse med bruk av babysimulator.no (nettside, nettsiden)

Har du spørsmål eller kommentarer til våre retningslinjer for personvern eller vil du gjerne komme i kontakt med oss forøvrig, er du mer enn velkommen til å kontakte oss. Du finner kontaktinfo nederst i dokumentet.

Vi bruker dine personopplysninger på flere måter

Her kan du lese følgende:

 • At vi samler inn og bruker dine personopplysninger til bestemte formål
 • At vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige
 • At vi løpende kontrollerer og oppdaterer dine personopplysninger
 • At vi gir dine personopplysninger videre i enkelte tilfeller

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til bestemte formål

Formålet med å samle inn og bruke dine personopplysninger kan inndeles i følgende kategorier:

1. I den første kategorien er det visse personopplysninger vi er nødt til å vite om deg, for å kunne levere våre varer/servicer til deg. Det er for eksempel ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer, din e-post og ditt kontonummer, dvs. nødvendige identifikasjons- og kontaktopplysninger.

Dette utgjør derfor vårt lovlige behandlingsgrunnlag. Kan vi ikke behandle disse personopplysningene, kan vi heller ikke levere våre varer/servicer til deg.

Det kan også være at vi har et annet behandlingsgrunnlag, f.eks. at det kreves av gjeldende lover og regler, at vi skal registrere og ta vare på enkelte personopplysninger. Det er for eksempel personopplysninger til bruk for vår overholdelse av og bokføringsloven.

Ønsker vi å bruke dine personopplysninger på en annen måte enn da vi samlet dem inn, fordi det er nødvendig, opplyser vi deg om dette hvis rammen for det opprinnelige formål overskrides. Det gjør vi før vi går i gang og opplyser deg samtidig om hvorfor vi gjør det

2. I den andre kategorien er det visse personopplysninger, som vi gjerne vil vite om deg, så vi kan forbedre våre produkter, service og tjenester samt tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg, sånn at vi kan tilby deg akkurat de varer, servicer og informasjoner du har behov for.

Det er også innsamling av personopplysninger om din ferd på vår nettside, herunder IP-adresser og plassering av cookies på din datamaskin. Dette kan være nødvendig for at vår nettside fungerer korrekt.

Ingen av personopplysningene i kategori nr. 2 er strengt tatt nødvendige for at vi kan levere vår service til deg. Derfor skal du avgi et utvetydig samtykke for at vi kan samle inn og bruke disse personopplysningene.

Vårt behandlingsgrunnlag i dette henseende er derfor ditt samtykke.

Ditt samtykke er frivillig og hvis du har gitt oss det, kan du til enhver tid trekke det tilbake ved å kontakte oss på kontaktopplysningene nederst i våre retningslinjer for personvern.

Ønsker vi å bruke dine personopplysninger på en annen måte enn da vi samlet de inn ut fra ditt samtykke, ber vi alltid om ditt fornyet samtykke, hvis rammen for det opprinelige formål overskrides. Det gjør vi før vi går i gang og opplyser deg samtidig om hvorfor

3. I den tredje kategorien er det visse personopplysninger som vi oppbevarer for at vi kan ivareta våre interesser i fremtiden, hvis det måtte være behov for det. Vårt behandlingsgrunnlag er da legitime interesser, som dette forstås i gjeldende personvernlovgivning.

Det betyr blant annet at vi ut fra en konkret vurdering oppbevarer dine personopplysninger i en periode. Tidsperioden og omfanget av de personopplysningene ved denne behandlingen fastsettes ut fra de kriterier du kan se i avsnittet vi sletter dine opplysninger når de ikke lenger er nødvendige.

Vi sletter dine personopplysninger, når de ikke lenger er nødvendige

Vi foretar en skjønnsmessig vurdering for å se når vi ikke lenger har bruk for dine personopplysninger. Når vi ikke lenger har bruk for personopplysningene i henhold til det formål som vi samlet dem inn til, sletter vi dem.

Vi legger bl.a. vekt på:

 • Hvilken ytelse vi har levert, f.eks. om vi har levert et produkt eller rådgivning som nevnt i de følgende avsnitt
 • Hvor lenge det er siden vi hadde en relasjon til deg som kunde, medarbeider, samarbeidspartner eller annet
 • Om det har vært dialog eller korrespondanse siden da
 • Om vi vet at du kontakter oss med jevne mellomrom, f.eks. hvert halvår for å bestille nye varer, da vi gjerne vil gi deg så god service som mulig
 • Om du har gitt oss samtykke til å oppbevare personopplysningene, bl.a. med tanke på senere markedsføringstiltak
 • Hvilket ansvar vi påtar oss overfor deg, og hvilket ansvar vi risikerer i relasjon til vår rådgivning

Enkelte personopplysninger skal vi oppbevare i minimum 5 år av hensyn til lovgivningen, bl.a. Bokføringsloven. Det er for eksempel personopplysninger til bruk for utstedelse av fakturaer, så vi kan avregne skatt og moms korrekt, og for å kunne dokumentere dette overfor myndighetene.

Vi gjør det også for at kunne ivareta våre økonomiske interesser og rettsstilling, hvis noen hevder at vi har handlet skadelig. I så fall skal vi kunne dokumentere hvilke persondata vi har fått, hvilken avtale som er inngått og hva vi har gjort i forhold til deg som kunde, så vi best kan ivareta våre interesser. Vi renser dokumentene for de personopplysningene som vi mener ikke behøves i dette henseende.

Vi gir videre dine personopplysninger i disse tilfellene

Vi selger ikke, vi offentliggjør ikke og vi videreformidler ikke på annen måte dine personopplysninger til andre, med mindre:

 • det er nødvendig for at vi kan utføre vår service overfor deg, eller
 • det er nødvendig for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du har gitt oss samtykke til det, eller
 • det er som et ledd i vår anvendelse av databehandlere, både i og utenfor EU

Hvis det er nødvendig. Vi samarbeider med utvalgte og betrodde partnere om å levere våre varer til deg, bl.a. fraktfirmaer, databehandlere samt relevante myndigheter i overensstemmelse med lovgivningen.

Til dem videreformidler vi de nødvendige personopplysningene, slik at vi samlet sett kan levere våre varer og ytelser til deg.

Det kan f.eks. være levering av varer til din hjemadresse. Det kan også være forskjellige registre slik at vi kan ajourføre eventuelle navn- eller adresseendringer i databasene om våre kunder.

Vi kan gi videre personopplysninger til virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor vår virksomhet og konsern, hvis vi har ditt samtykke.Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot denne form for videreformidling.

Hvis det er påkrevd av lovgivningen, eller det er for å beskytte oss selv, en samarbeidspartner eller en tredjepart. Lovgivningen gir i enkelte tilfeller mulighet for at vi kan videreformidle personopplysninger uten ditt samtykke. Noen ganger skal vi gjøre det. Andre ganger kan vi gjøre det.

I det omfang, lovgivningen tillater det, kan vi videreformidle personopplysninger med tanke på enten å beskytte eller håndheve våre rettigheter. Det samme gjelder for rettigheter som tilhører våre samarbeidspartnere og tredjeparter.

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse av bedrageri eller andre straffbare forhold.

Vår anvendelse av databehandlere, både i og utenfor EU. Vi innhenter ditt samtykke før vi videreformidler dine personopplysninger til samarbeidspartnere i et tredjeland, med mindre de fungerer som våre databehandlere. USA er ikke et tredjeland pga. den såkalte Privacy-Shield avtalen mellom USA og EU, dersom virksomheten i USA har tilsluttet seg Privacy Shield-avtalen.

Hvis vi videreformidler dine personopplysninger til et tredjeland, har vi sikret oss, at deres nivå for beskyttelse av personopplysninger passer til de krav vi har stilt for oss selv i disse retningslinjene og de krav vi er underlagt i forhold til lovverket.

 

Du har mange rettigheter

I dette avsnittet kan du lese at du har en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger, blant annet at du har:

 • Rett til å få feilaktige personopplysninger korrigert
 • Rett til å få innsikt i dine personopplysninger og få utlevert kopi
 • Rett til å få slettet dine personopplysninger
 • Rett til å kreve begrensning
 • Rett til å gjøre innsigelse mot behandling
 • Rett til å tilbakekalle samtykke
 • Rett til å kreve opplysning om overførsel til land og organisasjoner utenfor EU
 • Rett til å unngå profilering
 • Rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger

Hvis du vil vite mer, eller bruke dine rettigheter, ber vi deg kontakte oss via e-post på info@scandidact.dk

Rett til å få feilaktige personopplysninger korrigert

Du har rett til å få korrigert (rettet) dine personopplysninger som vi er i besittelse av.

Rett til å få innsikt i dine personopplysninger og få utlevert kopi

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i de personopplysninger som vi har registrert om deg og få utlevert en kopi av personopplysningene.

Du kan også få opplyst formålene med behandlingen, hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger, om vi foretar automatiske avgjørelser (herunder profilering), hvem vi videreformidler personopplysninger til og hvor vi har personopplysningene fra. Dette gjelder dog ikke, hvis du allerede er bekjent med personopplysningene.

Vi gjør oppmerksom på at retten til innsikt kan være begrenset av hensyn til beskyttelsen av andre personers personopplysninger og til våre forretningshemmeligheter.

Rett til å få slettet dine personopplysninger

Du kan til enhver tid kreve å få slettet dine personopplysninger som vi er i besittelse av. Hvis ikke vi lengre har et formål med å være i besittelse av personopplysningene, sletter vi dem hurtigst mulig etter din anmodning.

Rett til å kreve begrensning av behandling

Du har til enhver tid rett til å anmode oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til å gjøre innsigelse mot behandling

Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot at vi behandler dine personopplysninger. Dette omfatter retten til å gjøre innsigelse mot at vi bruker personopplysningene med tanke på markedsføring. Vi vil hurtigst mulig ta stilling til din innsigelse hvis du fremsetter dette.

Rett til å tilbakekalle samtykke

Du kan til enhver tid tilbakekalle det (eller de) samtykke(r) du har gitt oss.

Rett til å kreve opplysning om overførsel til land og organisasjoner utenfor EU

Du har rett til å få opplyst om vi videreformidler personopplysninger til et land utenfor EU.

Rett til å unngå profilering og at vi treffer automatiske avgjørelser

Du har til enhver tid rett til å unngå at vi lager profiler av deg og dine personopplysninger eller treffer automatiske avgjørelser.

 

Klage

Hvis du mot forventning mener at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheter i overensstemmelse med lovgivningen, ber vi deg kontakte oss på e-post.

Du kan skrive til oss på e-post: info@scandidact.dk

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbeider i vår virksomhet, slik at eventuelle misforståelser og/eller feil kan bli utredet.

Hvis du fortsatt mener at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheter i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

+45 22 19 32 00

 

Cookies

Når du besøker vår nettside, lagres en cookie og andre data lokalt (heretter kalt lokal datalagring) på din enhet. Dette er tekstfiler som lagres i din browser, og som kan leses av våre tjenester.

Lokalt lagrede data brukes til å forenkle bruken av våre tjenester og for å gi deg relevante opplysninger når du besøker vår nettside, og de gjør også at din brukeropplevelse blir optimal. Det brukes også til å måle trafikk på vår nettside, innsamle statistikker, spore adferd for å oppbygge målgrupper til markedsføring, forenkle annonsestyring og forbedre våre tjenester.

Eksempler på bruk: Vi bruker cookies til å gjenkjenne din enhet slik at du ikke behøver å logge inn hver gang du bruker våre tjenester, eller til å levere tilpassede produktvisninger, slik du ikke behøver å søke. Cookies brukes også til å lagre hvilke annonser du har sett og klikket på.

Vi kan derfor ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som oppstår relatert til bruk av vår virksomhet, våre produkter og ytelser, vår nettside, systemer, apps og annen software i det omfang, vi kan gjøre det i medfør av gjeldende lovgivning.

Vi anbefaler også at du selv iverksetter tiltak til sikring av dine personopplysninger.

Det kan du blant annet gjøre ved å lukke din browser etter bruk, ved å logge ut av alle konti etter bruk, ved å installere antivirus-antimalware- og annen software som kan forbedre sikkerheten på din datamaskin.

Linker til andre servicetilbydere

På vår nettside og i vår app kan det være linker til andre nettsider som ikke tilhører vårt firma eller vårt konsern.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettsidene og våre retningslinjer for personvern gjelder ikke for disse virksomhetenes nettsider.

Kontaktopplysninger

Vår virksomhet Scandidact ApS er dataansvarlig og sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Scandidact ApS

Adresse: Skovdalsvej 4, 8300 Odder, Danmark

Org.nr (dansk CVR): 33629287

Telefonnr.: +45 49 13 93 33

E-post: info@scandidact.dk 

 

Oppdatering av retningslinjer for personvern

Vi oppdaterer løpende våre retningslinjer for personvern når vi vurderer at det er behov for det. Det kan eksempelvis være når vi tilbyr nye tjenester og produkter.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer er tilgjengelig på nettsiden og de relevante tjenester.

Retningslinjene for personvern er sist oppdatert 26. juni 2019.